Oplossingen voor uw overstap- en of passend onderwijs processen

Onderwijs Transparant biedt verschillende oplossingen binnen het OT-platform voor uw overstap- en passend onderwijs processen. De POVO-module faciliteert de digitale overstap van een leerling van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).  Het PO en het VO gebruiken deze module om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeld- en toelatingsproces te volgen. Deze module is er ook in de variant KO naar PO, PO naar PO, VO naar VO en in de variant van VO naar MBO. Ook interregionale uitwisseling van een dossier is mogelijk als een leerling bijvoorbeeld overstapt naar een VO-school in een andere regio.

De 1Loket-module ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden bij verschillende processen en wettelijke verplichtingen in het kader van Passend Onderwijs. De 1Loket-module is een generieke module die op een aantal punten door het SWV vormgegeven kan worden. De ervaring leert echter dat er, afhankelijk van de wensen van het samenwerkingsverband, echt maatwerk nodig is. Door het leveren van maatwerk past de module nog beter op de ingerichte processen. Indien iedere stap in het proces en de procedure strak zijn vastgelegd, is de behoefte aan maatwerk meestal groter.

Hoe werkt het systeem?

Het OT- platform is een applicatie waar gegevens van de leerling worden opgeslagen in een centraal dossier. Elke instantie die bevoegd is om aan dossiervorming van de leerling bij te dragen, kan informatie over die leerling toevoegen, met in achtneming van de privacy en wetgeving als richtlijnen.

Enkele voordelen van het samenwerken met Onderwijs Transparant:

  • We bieden 12 jaar ervaring met de digitalisering van SWV-processen.
  • Proces- en doorstroominformatie is over alle scholen heen beschikbaar binnen een module, (managementinformatie is op school, bestuur en SWV niveau beschikbaar)
  • Volledige DOD/OSO ondersteuning vanuit BAO (Esis, Parnassys, etc) en VO (Magister en SOM.Today).
  • We bieden een beveiligd en in Nederland gehost platform, waarbinnen privacy wordt gewaarborgd door modules, rollen en rechten.
  • De modules bieden duidelijke houvast en ondersteuning bij het doorlopen van het werkproces.
  • De digitale formulieren en gegevens worden via duidelijke processtappen in het OT platform tussen betrokken partijen overgedragen.
  • De modules werken onderling aansluitend en vormen zo één geheel. Zij bieden daardoor een totaaloplossing voor alle bovenschoolse processen in een regio.
  • Onderwijs Transparant is lid van de VDOD en deelnemer aan het Privacy Convenant digitale leermiddelen (initiatief van de Raden, OCW, Kennisnet, VDOD en GEU)
  • De modules zijn per regio in te richten voor elk willekeurig formulier (onderwijskundig rapport of aanvraagformulier).
  • Opgeslagen gegevens worden hergebruikt, zodat te allen tijde formulieren kunnen worden gevuld met de meest actuele gegevens.

Samenwerken

Onze klanten zijn samenwerkingsverbanden. Samen met hen leggen we verbinding tussen de verschillende regio’s en denken we gezamenlijk na over mogelijke oplossingen, besparen we kosten en realiseren we binnen ons standaard raamwerk maatwerk  waar nodig. Dit heeft zich onder andere geuit in een gemeenschappelijk OKR voor twaalf regio’s. Jaarlijks worden ook generieke wijzigingen voor alle regio’s doorgevoerd om de applicatie gebruiksvriendelijker te maken of veelgevraagde nieuwe functionaliteiten voor iedereen beschikbaar te stellen.

Ondersteuning vanuit Onderwijs Transparant

Bij de implementatie van ons platform worden eerst het proces, de betrokken partijen en de informatiebehoefte binnen uw samenwerkingsverband in kaart gebracht. Vervolgens wordt de vertaling naar het OT-platform gemaakt. Afhankelijk van de contractuele afspraken, verzorgt Onderwijs Transparant  introductiebijeenkomsten, trainingen, stappenplannen en handleidingen. Ook is er technische ondersteuning in de vorm van een helpdesk die zowel telefonisch als per mail bereikbaar is.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van onze modules of wilt u graag meer weten over onze producten? Neem dan contact met ons op.